Loading...

Legal information

Legal information
FondNavigator erbjuder fonder som förvaltas av Strandberg Kapitalförvaltning AB på den svenska marknaden i samarbete med godkända försäkringsförmedlare.

Strandberg Kapitalförvaltning AB är ett svenskt värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagets verksamhet omfattar tjänster inom värdepappershantering på den svenska marknaden.

Information och material som presenteras på denna websida skall inte betraktas som investeringsrådgivning.

Informationen på internetsidor tillhörande FondNavigator är baserad på källor som av FondNavigator bedömts vara tillförlitliga. I den mån internetsidor tillhörande FondNavigator innehåller länkar till andra hemsidor kan FondNavigator inte garantera åtkomst till dessa och FondNavigator frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor. Informationen på internetsidor tillhörande FondNavigator gör inte anspråk på att vara fullständig och skall ej heller ses som vägledning vid beslut om investeringar. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. FondNavigator frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på den nämnda informationen.

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

Hantering av personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som gäller inom hela EU och tillsammans med Dataskyddslagen ersätter denna förordning Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. För att läsa mer om hur vår behandling av personuppgifter går till samt om dina rättigheter, se vår integritetspolicy.

Klagomål
Om du som kund av någon anledning är missnöjd med FondNavigator ska du inledningsvis kontakta bolagets klagomålsansvarig på Strandberg Kapitalförvaltning AB. Klagomålet skall framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller liknande.
Klagomålsansvarig kommer att besvara ditt klagomål så snart som möjligt. Om klagomålsansvarig inte finner anledning att ändra beslutet kommer du att informeras skriftligen om hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

Klagomålsansvarigs kontaktuppgifter för Strandberg Kapitalförvaltning AB är:

Alf-Peter Svensson
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
P.O. Box 7315, Kungsgatan 9, SE-103 90 Stockholm, Sweden

www.dlapiper.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Ibland kan man vilja vända sig till någon utomstående part. Om du önskar diskutera ditt ärende med någon utomstående är du välkommen att ta kontakt med Konsumenternas Bank- och finansbyrå.www.konsumentbankbyran.se

Kommunala konsumentvägledare
Som kund kan du också vända dig till den kommunala konsumentvägledaren i din kommun. Konsumentverket svarar inte på enskilda frågor och ingriper inte i enskilda tvister, men kommunala konsumentvägledare arbetar i nära kontakt med Konsumentverket och kan ge värdefulla råd i enskilda tvister och ärenden. Telefonnummer och e-postadress till lokala vägledare går att finna på deras hemsida. www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

Allmäna reklamationsnämnden
Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att FondNavigator AB första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Svensk Pensionsförvaltning bör lösas. www.arn.se

Prövning i domstol
Slutligen kan du även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot FondNavigator AB. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

Användarnamn:
Lösenord: