Loading...

FAKTABLAD

Målet med FondNavigator är att löpande övervaka och kontinuerligt byta till de fonder som bedöms ha bäst förutsättningar för god värdetillväxt. FondNavigator följer och utvärderar de fonder, förvaltare och marknader som är aktuella samt anpassar portföljen så den följer den angivna risknivån. Grundliga analyser görs och träffar med fondbolag genomförs för att skaffa en djupare förståelse och inblick i förvaltningen av fonderna.

Grundtanken är att se till att de fonder som har bäst potential till vald risk skall väljas. Det finns även en flexibilitet som möjliggör att FondNavigator skall växla över delar eller hela fondinnehavet till mer säkra alternativ. Portföljerna har fria mandat att investera i de fonder som anses vara mest passande beroende på rådande marknadsläge.

FondNavigator 0-100 Balanserad (SE0008092381) är en allokeringsfond som investerar i tillgångsslagen aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, och ska under normala marknadsförhållanden vara 100% exponerad mot tillgångsslaget aktier. Fondens allokering till respektive tillgångsslag ska i huvudsak ske genom investeringar i andra fonder, inklusive ETF:er. Fonden har dock möjlighet att placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt konto hos kreditinstitut. Fonden har inga placeringsbegränsningar avseende vissa branscher eller geografiska områden utan ska som helhet betraktas som en global fond. För mer information, se fondfaktablad.
 
 
Marknadsföringsinformation Fond
Faktablad
Informationsbroschyr
 
Länk till fondbolaget – FCG Fonder

Användarnamn:
Lösenord: